Dr hab. Zygmunt Pucko

Dr hab. Zygmunt Pucko

adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki, stypendysta University of Wales w Aberystwyth, Wielka Brytania (1997 r.)

Książki:

O utracie – szkice filozoficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021.

Wybrane motywy pielęgniarki w literaturze – szkice filozoficzne, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016

 Idea troski w pielęgniarstwie inspirowana myślą filozoficzną, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014

Zrozumieć utratę. Magna quaestio w obliczu żałoby, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011

O utracie. Szkice filozoficzne, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2021

Rozdziały w książkach:

„Perspektywy rozwoju filozofii pielęgniarstwa”, Podstawy pielęgniarstwa. Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej, red. D. Zarzycka, B. Ślusarska, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, t. 1, Warszawa 2017

„Idea macierzyństwa rozumiana jako terminus a quo troski o umierających”, Człowiek w obliczu kresu życia, red. B. Antoszewska, S. Przybyliński, Impuls, Kraków 2017

„Solilokwia jako przykład czynności żałobnych”, Porozmawiajmy o śmierci…, red. B. Antoszewska, J. Binnebesel, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017

„Bóg filozofów w horyzoncie ludzkiego cierpienia – satyra na klasyczną teodyceę i jej walor terapeutyczny”, Człowiek wobec cierpienia, red. A. Fabiś, L. Wiatrowska, Z. Pucko, Księgarnia Difin, Warszawa 2016

 „Neurobiologiczne uwarunkowania percepcji przestrzeni zapachowej i ich wpływ na etykę troski w relacji pielęgniarki z pacjentem cierpiącym na ranę nowotworową”, Interdyscyplinarne Wyzwania Nauk o Zdrowiu, red. M. Cybulski, C. Łukaszuk. E. Krajewska-Kułak, Wyd. RobotA Piotr Duchnowski, Białystok 2021

Zygmunt Pucko, Joanna Przybek-Mita

„Podwójna rola estetycznego wymiaru brzydoty w leczeniu ran przewlekłych”, Duchowość i cielesność w perspektywie współczesnych  badań historycznych i socjokulturowych. Wybrane problemy (red.) B. Płonka-Syroka,  M. Dąsal, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2021

 Zygmunt Pucko, Joanna Przybek-Mita,

„Obrzęd pogrzebowy na Sulavesi jako pewna odmiana nekrofilnej orientacji na życie w świetle hipotez interpretacyjnych sformułowanych z pozycji antropologii śmierci”, Ciało choroby i praktyki lecznicze w różnych kulturach świata (red.) B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2021

Zygmunt Pucko, Joanna Przybek-Mita

 “Life in the living death of Frida Kahlo and its reflection in the painter’s work”, Death and Dying: Medical, Cultural and Environmental Perspectives, (red. M. Szabat), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły:

„O tragicznej śmierci piękna – dzieje jednego przypadku”, W drodze do brzegu życia, Wyd. RobotA Piotr Duchnowski, Białystok 2022  

Pucko, A. Majda, N. Szul, K. Kołodziej, A. Wojcieszek, K. Bakun. „Influence of spirituality and religiosity of cancer patients on their quality of life”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, nr 9.

„Death as a global annihilation of life in the perspective of Hans Jonas’s ethics of responsibility”, Progress in Health Sciences, vol. 9, nr 2, 2019

“Critical thinking as indispensable component of education process of Polish nurses and necessary condition for  development of nursing”, Pielęgniarstwo XXI wieku, vol. 18, 3(68), 2019

„Starość w ujęciu Marka Tulliusza Cycero jak prefiguracja współczesnej gerontagogiki”, Sztuka Leczenia, t. 33, nr 2, 2018

Współczesne polskie celebratio mortis jako efekt mutacji żałoby narodowej – próba analizy filozoficznej”, W drodze do brzegu życia,  , red. E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, t. XVI, 2018

„Egzystencjalny wymiar zdrowia w duchowości chasydyzmu polskiego”, W drodze do brzegu życia, red. E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, t. XVI, 2018

Kulturotwórcza rola niedokończonej żałoby Nadieżdy Jakowlewny Mandelsztam, ”, W drodze do brzegu życia, red.  E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, t. XVI, 2018

„Idea macierzyństwa rozumiana jako terminus a quo troski o umierających”, Człowiek w obliczu kresu życia  i studia interdyscyplinarne, red. B. Antoszewska, S. Przybylinski, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2018

„Syntonia w relacji człowieka ze zwierzętami jako jeden z podstawowych warunków zmniejszenia sumy zadawanego im cierpienia – próba filozoficznej interpretacji kazusu Monty Robertsa”, W drodze do brzegu życia, red. E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, t. XV, 2018

„Wymiar filozoficzny wątków animalnych w prozie Zofii Nałkowskiej oraz w literackiej twórczości Johna M. Coetzeego”, W drodze do brzegu życia, red. E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, t. XV, 2018

Zygmunt Pucko, Paulina Szymańska, Dariusz Bazaliński

„Rana nowotworowa twarzy w perspektywie interdyscyplinarnej”, Medycyna Paliatywna, nr 14(3), 2021

Zygmunt Pucko, Joanna Przybek-Mita

„The beauty of continuous development of the nurse as the beauty of nursing as an art”, Nursing in the 21st  Centure, vol. 20(1), 2021

Udział w konferencjach:

„Motyw wędrówki w filozofii jako metafora krytycznego myślenia i ontycznej kondycji człowieka”, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Motyw Wędrówki w Literaturze i Sztuce, Fundacja na rzecz promocji i rozwoju nauki TYGIEL, Lublin 2022

„Dzieje miłości w cieniu cierpienia i śmierci ukazane na stronach powieści „Oddział chorych na raka” pióra Aleksandra Sołżenicyna, ”, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza Miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy, Fundacja na rzecz promocji i rozwoju nauki TYGIEL, Lublin 2022

Prowadzi autorskie projekty badawcze na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

Etyka troski o chorych terminalnie i umierających

Filozofia mowy i jej terapeutyczne implikacje

Filozofia troski w perspektywie transkulturowej

Obraz pielęgniarki w kulturze masowej i elitarnej

Krytyczne myślenie jako niezbędny składnik procesu edukacji pielęgniarek i konieczny warunek rozwoju pielęgniarstwa

oraz autorskie interdyscyplinarne seminaria dla studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu:

Etyka troski w medycynie
Transkulturowe aspekty cierpienia
Śmierć w perspektywie filozoficznej i kulturowej
Bioetyczne dylematy w położnictwie
Retoryka w medycynie
Pedagogika medyczna
Duchowość w sztuce leczenia
Idea troski w pielęgniarstwie
Etyczny aspekt promocji zdrowia
Filozofia medycyny
Filozofia choroby
Ciało w perspektywie choroby i piękna
Antropologiczny wymiar żałoby

Dyżury w roku akademickim 2022/23 (miesiąc X)

środa godz. 12:00-13:00,

Zakład Filozofii i Bioetyki, ul. Michałowskiego 12, pok. 217