Dydaktyka

Zakład Filozofii i Bioetyki współpracuje ze wszystkimi wydziałami UJ Collegium Medicum – Wydziałem Nauk o Zdrowiu, Wydziałem Farmaceutycznym oraz Wydziałem Lekarskim. W ramach zajęć dla studentów kierunku lekarskiego prowadzi także zajęcia w School of Medicine in English.

Rok akademicki 2022/23 (semestr zimowy)

Studentów I roku Wydziału Lekarskiego serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć dla przedmiotów: „Etyka w medycynie” (kierunek lekarski), „Filozofia”(kierunek lekarsko – dentystyczny). Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo tutaj >>>

Rok akademicki 2021/22 (semestr letni)

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć fakultatywnych dla I roku kier. lekarskiego i lekarsko-dentystycznego WL. Szczegóły: >>>

Rok akademicki 2021/22 (semestr zimowy)

Studentów I roku Wydziału Lekarskiego serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć dla przedmiotów: „Etyka w medycynie” (kierunek lekarski), „Filozofia”(kierunek lekarsko – dentystyczny). Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo tutaj >>>


Katalog tematyki zajęć, prowadzonych przez pracowników ZFiB znajduje się poniżej.

Szczegółowe informacje znaleźć można w sylabusach dla poszczególnych cykli dydaktycznych w aplikacji sylabus. 

Bioetyka

Bioetyka i prawa pacjenta

Bioetyka w badaniach naukowych

Etyka i deontologia

Etyka ogólna

Etyka w medycynie

Etyka zawodowa

Etyka w żywieniu

Filozofia

Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki

Filozofia i etyka zawodu położnej

Historia filozofii

Medical Ethics


Zajęcia fakultatywne:

Aksjologiczna koncepcja człowieka

Badania kliniczne farmaceutyków. Warsztat etyczno-prawny

Etyczne aspekty komunikacji w medycynie

Etyka badań naukowych z udziałem ludzi

Estetyka, sztuka, medycyna

Filozofia medycyny-zarys problematyki

Filozofia i etyka ludzkiej seksualności

Główne problemy filozofii człowieka

Metafora choroby

Neuroetyka. Etyczne i prawne aspekty ingerencji w ludzki układ nerwowy

Problemy graniczne: samobójstwo, samobójstwo wspomagane, eutanazja

Śmierć i umieranie w różnych kulturach

Wprowadzenie do filozofii nauki